Wyszukaj na stronie

O URZĘDZIE

DLA BEZROBOTNYCH

 
 
 

DLA PRACODAWCÓW

Zielona Linia

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO REJESTRACJI PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE KARTY REJESTRACYJNEJ BEZROBOTNEGO
(druki do pobrania na stanowisku Informacja).


Wykaz dokumentów  niezbędnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy:

1)    dowód osobisty ,

2)    książeczka wojskowa ,

3)    świadectwo ukończenia szkoły, dyplom,

4)    świadectwa pracy ,

5)    świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego

6)    w przypadku wykonywania pracy na umowę – zlecenie zaświadczenie:
     - od kiedy do kiedy była praca
     - wynagrodzenie brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące
     - informacja czy ZUS i Fundusz Pracy był odprowadzany,

7)    decyzja o likwidacji działalności gospodarczej bądź zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej

8)    zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

9)    zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenie rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy ( dotyczy to osób, które po ustaniu zatrudnienia przebywały na zwolnieniu lekarskim bądź otrzymywały w/w świadczenia),

10) aktualna decyzja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca przyznania renty rodzinnej ( w przypadku osób pobierających w/w świadczenie),

11) zaświadczenie z Urzędu Gminy o:
     - posiadaniu gospodarstwa rolnego osoby rejestrującej się i współmałżonka bądź osoby rejestrującej się i rodziców ( w przypadku, gdy osoba jest stanu wolnego)
     - nie posiadaniu gospodarstwa rolnego osoby rejestrującej się i współmałżonka bądź osoby rejestrującej się i rodziców ( w przypadku, gdy osoba jest stanu wolnego)


UWAGA!!!

Dostarczenie w/w zaświadczeń obowiązuje osoby, które zameldowane są na terenie GMIN powiatu ciechanowskiego.

Osoby zameldowane w Ciechanowie i posiadające gospodarstwo rolne zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy na terenie, którego położone jest gospodarstwo rolne.

Osoby stanu wolnego, których rodzice posiadają gospodarstwo rolne przekraczające 2 ha przeliczeniowe zobowiązane są do przedłożenia decyzji z KRUS o nie podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako domownik.

12) zaświadczenie z MOPS lub GOPS  o okresie pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego

13) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada,

14) zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,

15) osoba niepełnosprawna oprócz w/w dokumentów przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności,

16) dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą ( przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),

17) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny powyżej 18 roku życia, kontynuującego naukę zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

Osoba, która nie posiada zameldowania na pobyt stały na terenie powiatu ciechanowskiego, a posiadająca zameldowanie na pobyt czasowy zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu  potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty przedkładamy w oryginałach.

Aktualny czas

Mamy dziś...

środa, 23 kwietnia
Imieniny obchodzą:
Ilona, Jerzy, Wojciech

Sprawdź pogodę

Subskrypcja

Chcesz być informowany
o najnowszych ofertach pracy?
Wpisz swój adres email:
chcę zrezygnować

Napisz do nas

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

użytkownikow online 22

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
2008 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Aktualizacja: pracownicy PUP w Ciechanowie